ทัวร์ลาว จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สิบสองปันนา ผูเอ่อร์

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์ลาว จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สิบสองปันนา ผูเอ่อร์ - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
060-9113
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - พ.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Lao Airlines (QV)

ไฮไลท์

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกของประเทศลาว ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันยาวนาน

ผูเอ่อร์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะเรื่องใบชาผูเอ่อร์

สิบสองปันนา ถิ่นของชาวไทลื้อ เขตปกครองตนเองในมณฑลยูนนาน

เวียงจันทน์ เมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศลาว

แผนการเดินทาง

08.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินลาว

พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน

10.20  นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634

12.20  เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย   นำท่านชมเมืองมรดกโลก เริ่มต้นจากนำชม วัดเชียงทอง วัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จาก    เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ติดริมแม่น้ำโขงทางทิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นเข้าชม วัดวิชุนราช เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยของพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง วัดนี้เคยถูกทำลายไปส่วนหนึ่งโดยจีนฮ่อที่เข้ามาปล้นเมืองในอดีต และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศสในยุคอาณานิคม เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทในเขตลาวภาคใต้ ด้านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และศิลาจารึกรูปแบบต่าง ๆ ในสมัยนั้นมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้ชักนำให้มีการสร้างพระธาตุขึ้นซึ่งต่างจากพระธาตุอื่นๆ เพราะเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองเหมือนแตงโม จึงเรียกว่า พระธาตุหมากโม (ธาตุปะทุม) ต่อมาพ.ศ. 2485 วัดนี้จึงได้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ พระธาตุพูสี ผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อย ถึงยอดดอย สักการะพระธาตุพูสี ที่เป็นทั้งหลักเมืองของหลวงพระบาง พระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นบนเนินเขาของฤๅษี (ชื่อเดิม) สูงราว 100 เมตร อยู่ใจกลางเมืองเก่าหลวงพระบาง มีอายุราว 227 ปี อีกทั้งบริเวณที่ตั้งของพระธาตุยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองและแม่น้ำโขงที่สวยงาม สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวังหลวง อาคารบ้านเรือน แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานที่ไหลผ่านโอบล้อมไปด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บ้านผาเมืองพูคู่อารยธรรมล้านช้าง พร้อมชมอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านถนนคนเดิน ตลาดยามค่ำคืนที่ชาวบ้านนำสินค้ามาวางขายเรียงรายตามถนนให้เลือกซื้อเลือกชม  อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าปัก ผ้าปัก ผ้าซิ่น ผ้าปูเตียง ไม้แกะสลัก เครื่องเงิน ฯลฯ

05.00  ตื่นเช้าเพื่อร่วม ทำบุญ - ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตักบาตรข้าวเหนียว ท่านที่ต้องการร่วมตักบาตร กรุณาแจ้งกับไกด์ลาว) ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป เป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง จากนั้นนำท่านแวะชม ตลาดเช้า ให้ท่านได้ซื้อของกินของฝากคนทางบ้าน หรือนั่งดื่มกาแฟที่ ร้านประชานิยม

 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง

09.57  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบ่อเต็น ด้วยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน D888  

11.07  ถึง สถานีรถไฟเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายทางตอนเหนือของลาว จุดเชื่อมต่อเข้าสู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนออกเมืองประเทศลาวและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พร้อมขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟบ่อหาน

17.00  นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูเอ่อร์ ด้วยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C386

19.12  ถึง สถานีรถไฟเมืองผูเอ่อร์ เมืองผูเอ่อร์ ตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลยูนนาน มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางตะวันตกของจังหวัด (ในประเทศจีนเรียกว่า แม่น้ำหลานชาง) มีอาณาเขตติดต่อกับยูวีซีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หงเหอทางทิศตะวันออก สิบสองปันนาทางทิศใต้ หลินชางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และต้าหลี่กับฉู่สยงทางทิศเหนือ รวมทั้งติดกับจังหวัดเดี่ยนเบียนของประเทศเวียดนาม แขวงพงสาลีของประเทศลาว และรัฐฉานของประเทศพม่า ทำให้เป็นจังหวัดเดียวในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนติดทั้งสามประเทศ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านชม ไร่ชา ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของไร่ชาผูเอ่อร์ ซึ่งเป็นชาที่มีคุณภาพดีอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน เป็นชาสีดำมีกลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นที่สุด พร้อมชมโชว์การแสดงวัฒนธรรมสุดตระการตา และให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับบรรยากาศ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย   นำท่านชม หมู่บ้านน่าเคอหลี่  ตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติฮานีและชนชาติอี๋ เมืองหนิงเอ่อ มณฑลยูนนาน เป็นจุดแวะพักที่สำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณ และยังเป็นหมู่บ้านที่มีคนหลากหลายชนชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น ชนชาติอี๋ ชนชาติฮานี ชนชาติไต เป็นต้น หลายปีมานี้รัฐบาลท้องถิ่น พยายามพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ร่ำรวยมากขึ้นและในขณะเดียว กันยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณและวัฒนธรรมคาราวานให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลก ทำให้เส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าโบราณที่เก่าแก่แห่งนี้มีชีวิตใหม่ขึ้นมา และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเชียงรุ่ง (128 Kms. / 1.45 Hrs.) เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เชียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อกับวิถีสมัยใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตของชาวไทลื้อ ณ ริมฝั่งหลันซางเจียงหรือแม่น้ำโขง บริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม บนเนื้อที่ 1,200 หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กลายเป็นเมืองใหม่ในโครงการ 9 จอม 12 เชียง ที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน อิสระชม เมืองใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง หรือในสำเนียงไทลื้อ คือ “เก้าจอมสิบสองเชียง” เป็นที่ตั้งความบันเทิงและที่พักผ่อนที่ครบครันทั้งศูนย์การค้า โรงแรมระดับ5ดาว รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร และถนนยามราตรีที่คึกคักเลียบแม่น้ำล้านช้าง โดยรวมเอาเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผ่าไตไว้อย่างเข้มข้น

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านชม ตลาดเช้าไทลื้อ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่ต่างออกมาเลือกหาซื้อข้าวของในยามเช้า นำชม วัดป่าเชต์มหาราชฐาน หรือ วัดป่าเจ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา นิกายหินยาน (เถรวาท) ในเมืองเชียงรุ่ง เป็นวัดของชาวไทลื้อและเป็นจุดศูนย์รวมรวมชาวไทลื้อที่นับถือศาสนาพุทธที่อาศัยอยู่ที่นี่ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดใหญ่และยังเป็นวิทยาลัยสงฆ์ของเมืองเชียงรุ่ง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชนชั้นปกครองในสิบสองปันนา

จากนั้นนำชม สวนม่านทิง สวนที่สวยที่สุดของเมืองสิบสองปันนา ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ่ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยของพระราชอุทยานหลวง อุโบสถแปดเหลี่ยม พระเจดีย์ รวมทั้งอนุสาวรีย์ท่านโจว เอินไหล

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านสู่ หมู่บ้านไทลื้อม่านหัวนา เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ของชาวไทลื้อ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี ให้ท่านชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ และสักการะวัดไทลื้อของท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขาของหมู่บ้าน ให้ท่านชมรอบ ๆ หมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และความเจริญของเมืองยุคใหม่ จากนั้นนำท่านอิสระ ถนนคนเดินสิบสองปันนา ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารนำชม การแสดงจินตลีลาชุดพาราณสี ณ โรงละคร ซึ่งเป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้รับชมประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง

07.45  เดินทางสู่บ่อหาน โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C389

09.00  ถึงด่านบ่อหาน (จีน) พร้อมผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จีน - ลาว จากนั้นเข้าสู่บ่อเต็น (ลาว)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

13.30  นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C81

17.00  ถึง สถานีรถไฟกรุงเวียงจันทน์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่า พระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็น สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว สร้างในสมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม อันหมายถึงสัญลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สอง รองทั้งสี่ด้าน มี 30 องค์

นำชม ประตูชัย หรือ ปะตูไซ (ภาษาลาว) อนุสรณ์สถานตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรีกับพญานาค และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มาออกแบบตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุ นำท่านสู่ วัดสีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นพระอารามหลวง ที่สำคัญ 1 ใน 5 วัดที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองของนครเวียงจันทร์ด้วย พร้อมชมธาตุวัดสีเมือง เป็นธาตุที่สร้างด้วยศิลาแลงซึ่งแตกต่างไปจากธาตุที่สร้างด้วยอิฐในสมัยเดียวกัน ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านแวะ ตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าจำพวกเครื่องหนัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย เข็มขัดหนัง ผ้าซิ่นพื้นเมือง ฯลฯ นำชม หอพระแก้ว หอพระแก้วสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2108 ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช หลังย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเวียงจันทน์ วัดนี้สร้างในเขตพระราชฐาน เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญจากนครเชียงใหม่ เมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง เนื่องจากวัดนี้เป็นสถานที่ส่วนพระองค์ จึงไม่มีพระสงฆ์จำวัด พระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 200 ปี จนกระทั่ง พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ตราบถึงทุกวันนี้ นำท่านชม วัดองค์ตื้อ เดิมชื่อว่า วัดสีภูมิ หรือ วัดไชยภูมิ หลังจากที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงมาที่นครเวียงจันทน์ราว พ.ศ. 2109 โปรดให้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หล่อด้วยสำริด โดยโปรดให้หล่อพร้อมกับประพุทธรูปอื่นอีกรวม 4 องค์ คือ พระองค์ตื้อ พระสุก พระใส พระเสริม จึงเรียกว่า “วัดองค์ตื้อ” ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ลักษณะพระเจ้าองค์ตื้อ คือ พระพักตร์ค่อนข้างใหญ่ พระเนตรใหญ่หรี่ลงต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์กว้าง พระหัตถ์ค่อนข้างใหญ่ ถือเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปแบบศิลปะล้านช้าง พระวรกายสูง ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปล้านช้างรุ่นหลัง พระองค์ตื้อหล่อพระองค์นี้ด้วยน้ำหนักทองที่หนักมาก (1 ตื้อ = 1000 กิโลกรัม) ด้วยเหตุนี้ พระพุทธรูปองค์นี้จึงมีนามว่า พระองค์ตื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียงจันทน์

18.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV445

19.35   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6635,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6635,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6634,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6739,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6733,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6733,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 6739,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6733,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6733,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6733,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 6735,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6739,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 6735,999 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน Lao Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง //เวียงจันทร์ - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวในประเทศจีนตลอดการเดินทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางกลุ่ม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย - มัคคุเทศก์จีนที่เชี่ยวชาญการนำทาง
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน 1,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น จำนวน 1,800 บาท / ท่าน ตลอดทริป (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน กรณีจำนวนท่านที่เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ทางบริษัทของเราขอเรียกเก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้

แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์หรือชำระมัดจำ
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้อง มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำ คืนตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วรถไฟ

4. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
รหัส 060-9113 ทัวร์ลาว จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สิบสองปันนา ผูเอ่อร์
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - พ.ค.67
เดินทางโดย Lao Airlines (QV)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=3937

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/060-9113.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา