ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว

จำนวนการเข้าขม 14 ครั้ง
ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
045-6577
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AIR CHINA (CA)

ไฮไลท์

 • หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นี่โจว…..แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ
 • หมู่บ้านหวงหลิ่ง…เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน
 • ชมพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 416 เมตร
 • ชมภูเขาหลิงซาน หรือเรียกว่า หวงซานน้อย

แผนการเดินทาง

23.59 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง                

 

 

03.20 น. เหินฟ้าสู่ หังโจว โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA716 Q (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)         

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองหังโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (แฮมเบอร์เกอร์+น้ำ ท่านละ 1 ชุด)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บ่าย   นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในอู้หยวน มณฑลเจียงซี โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยหมู่บ้านหนึ่งในเมืองอู้หยวน ภายในหมู่บ้านจะตกแต่งสไตล์เดียวกันหมด คือ สไตล์ฮุยโจว ตัวบ้านจะเป็นสีขาว หลังคาจะเป็นสีดำ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำท่าน ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นวี่โจว พร้อมล่องเรือ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีไฟสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ลงทุนมากกว่า 200 ล้านหยวน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านหวงหลิ่ง นับเป็นหมู่บ้านสวยที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี สิบปีก่อนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน ได้ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจนเหลือเพียงแค่ 68 ครัวเรือน ทิ้งหมู่บ้านให้ว่างเปล่าจนแทบไม่เหลืออะไร เหลือเพียงแต่ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้น หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิงเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิงโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน

จากนั้นให้ท่านพิสูจน์ความกล้าที่ สะพานกระจก ตั้งอยู่บนหมู่บ้านหวงหลิ่งเป็นอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้เดินชมบนสะพานกระจกที่มีความใส และสูง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ….เต้าหู้หวงหลิ่ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น หรือของฝากจากห้างสรรพสินค้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดย่างซ่างเหรา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุดในโลก พระนอนมีความยาว 416 เมตร จุดสูงสุดคือ 68 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงตา คือ 8.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 8.6 เมตร ความกว้าง 12.3 เมตร ความยาวส่วนหัว 50.5 เมตร ความกว้างของนิ้วหัวแม่เท้า 5 เมตร ความหนาของนิ้วหัวแม่เท้า 1.2 เมตร ใหญ่ที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…ปลาหมักเบียร์อี้หยาง

บ่าย  นำท่านเที่ยวชม หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) (ท่านจะได้ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4Aในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร บนหุบเขาเทวดา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา เพื่อเข้าสู่ที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม        

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลา 15 นาที) หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม อีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ กระจกแห่งท้องฟ้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลานกระจกที่ใหญ่ ฉากหลังจะเป็นท้องฟ้า ภาพที่ออกมาจะสะท้อนเงาออกมาอย่างสวยงาม

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…หมูตงโปหังโจว ขาหมูร่ำรวย

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

22.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA715 Q (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

02.20+1 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 พ.ย. 66 - 04 ธ.ค. 6627,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6628,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6628,999 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 19 ก.ย. 66 เป็นเงิน 6,100 บาท**
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การประกันไม่คุ้มครอง
 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
รหัส 045-6577 ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย AIR CHINA (CA)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=3257

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/045-6577.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา