ทัวร์ฮ่องกง Expecting New Year Hongkong Ngongping

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง Expecting New Year Hongkong Ngongping  - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
036-6554
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

  • SYMPHONY OF LIGHT - อ่าวรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน
  • ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – กระเช้านองปิง 360 องศา 
  • พระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม          นองปิง – ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET

แผนการเดินทาง

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.45 น. ออกเดินทางสู่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK384

*** นำท่านโดยสารเครื่องบินรุ่น A-380 เครื่องบินลำใหญ่ที่สุด ที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง 800 ท่าน/ลำ ***
*** บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***


17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิด ให้บริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าเดินทางเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่านที่ประตูทางออกของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ Avenue Of Stars ซึ่งจำลองมาจาก Hollywood Walk of Fame ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมน้ำอ่าววิคตอเรียในจิมซาจุ่ย เพื่อเป็นเกียรติแก่คนดังในวงการภาพยนตร์ฮ่องกง ในทุกๆ วัน ช่วงเวลา 20.00 น. บริเวณริมอ่าววิคตอเรียจะมีการแสดง Symphony Of Light ซึ่งเป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ โลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง !!
พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL HONGKONG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

สมควรแก่เวลาหัวหน้าทัวร์นัดหมายชวนท่านมาร่วมนับถอยหลัง อำลาปี 2023แล้วก้าวเข้าสู่ปี 2024 ไปพร้อมกัน
*** เฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคม COUNTDOWN พร้อมกันบริเวณย่านจิมซาจุ่ย (ไม่ไกลจากโรงแรมที่พัก) ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

  นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์ เบย์เป็นหาดที่มีลักษณะเป็นหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่ง หนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง ภายในยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว หรือ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่ง ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด บริเวณใกล้เคียง จะมี สะพานสีแดงต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพาน 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี(ถ้าหากข้ามกลับมาจะทำให้อายุสั้นลง 3 ปี) และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าโยนเหรียญเข้าปาก ปลา พรที่ขอจะสมหวัง ส าหรับคนมีคู่ ถ้าอยากให้ชีวิตคู่ของเรายั่งยืนนั้น ก็ให้มานั่งระหว่างสิงห์ 2 ตัว แล้วขอพร ถ้ามากัน 2 คน ก็นั่ง 2 คน แต่ถ้ามาคนเดียวก็นั่งคนเดียวแล้วให้คิดถึงคนๆ นั้น จากนั้นก็ให้ขอพรให้อยู่ด้วยกัน ยาวนาน ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ แล้วถ้าอยากได้คู่ ก็ให้มานั่งที่นี่เช่นกัน
วิธีที่ 1 สำหรับคนที่กำลังแอบชอบ และยังไม่ได้บอกรัก ให้เอามือวางไว้ที่หินสีดำแล้วอธิษฐานให้คนที่เรากำลัง แอบชอบอยู่ ให้มาเป็นคู่รักของเรา
วิธีที่ 2 สำหรับคนที่เกิดมาแล้ววยังหาเนื้อคู่ไม่ได้ ให้มาขอพรที่เทพเจ้าแห่งความรัก ถ้าสังเกตจะเห็นเทพเจ้าถือ สมุดเล่มใหญ่ๆ ภายในจะมีรายชื่อของหนุ่มสาวที่เทพเจ้าพร้อมจะประทานพรให้สำหรับการขอโชคลาภ ให้ขอที่มังกรที่มีลูกแก้วสารพัดนึก ให้มาลูบๆ คลำๆ แล้วขอพรจะได้ตามประสงค

  นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (ขึ้น หรือ ลงโดยรถแทรม 1 เที่ยว) ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สด ชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุด และห้าม พลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่ สวยงามแตกต่างกันไป

  นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่กังหัน ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ใน การเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี้ยะ อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! บุฟเฟ่ต์ชาบูรวมเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งและเบียร์ไม่อั้น

  นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้การ เคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง วิธีการไหว้ เราจะเริ่มต้นจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน

1.เตรียมธูป และเครื่องบูชา สามารถหาซื้อชุดไหว้ได้จากหน้าทางเข้าวัดชุดไหว้ทั่วไปประกอบด้วย ธูปสี แดง 3 ดอก ธูปดอกเล็ก 1 กำ และกระดาษเงินกระดาษทอง (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลลงไปในกระดาษด้วย) ราคาชุด ไหว้มีตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย และหลักพันสามารถเลือกได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน
2. เตรียมไหว้ด้วยการนำธูปให้เจ้าหน้าที่วัดช่วยจุด ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองที่ได้มานั้นให้เขียนชื่อนามสกุลลงไปเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลและปัดเป่าเรื่องร้ายออกไปจากชีวิต จากนั้นถือกำธูป และกระดาษเงิน กระดาษทองไว้ในมือ โดยให้ธูปอยู่ด้านใน ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองอยู่ด้านนอก
3. หันหน้าออกนอกวัด กล่าวแจ้งฟ้าดิน โดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และวัตถุประสงค์ที่มา ทำบุญวัดนี้ ไหว้ แล้วหันกลับมาด้านในวัด ไหว้ 3 ครั้ง
4. เจ้าหน้าที่นำท่านไหว้จะช่วยกล่าวนำอธิษฐาน เมื่อจบประโยคอธิษฐาน เจ้าหน้าที่จะก็กล่าวประโยค ปิดท้ายว่า "เฮงๆๆรวยๆๆ" สาธุ สาธุ สาธุ ให้พูดตามตัวยเสียงดังฟังชัดจากนั้นให้นำธูปไปปักกระถางละ 3 ดอก

หลังจากเราไหว้เทพเจ้าฟ้าดินเสร็จแล้ว เดินเข้ามาในตัววัดก็จะเจอองค์แชกงหมิว
วิธีขอพร
ยืนตรงหน้าองค์แชกง ตั้งจิตอธิฐานอย่างตั้งใจให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใด เมื่อสมหวังแล้วหากมีโอกาสก็กลับมา ไหว้ขอบคุณท่านอีกครั้ง หลังจากไหว้เสร็จแล้วให้น ากระดาษเงินกระดาษทองไปไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ จากนั้นไปหมุนกังหัน และตีกลอง
โดยกังหันลมทั้ง 4 ใบพัด จะมีความหมายต่างกัน
ใบพัดที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบพัดที่ 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบพัดที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบพัดที่ 4 คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
  นำท่านนมัสการวัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพ เจ้าด้ายแดง "เทพเจ้าหยุคโหลว" หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์โดยเราจะเห็น รูปปั้นองค์เทพเจ้าถือสมุดเนื้อคู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ด้านซ้ายเป็นเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเจ้าบ่าว มีด้ายแดงผูกโยง ไปยังองค์หยุคโหลว จะมีวิธีการทำนิ้วสำหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึ่งจะมี วางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนิ้วตาม ที่ส าคัญอย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด

  นำท่านอิสระในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือก ซื้อมากมายราคาถูก เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของขวัญ หรือเลือกเดิน ช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษีดิวตี้ฟรี และโอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้าชั้นนำชื่อดัง ที่มีร้านค้าให้ท่านเดิน ช้อปปิ้งกว่า 700 ร้านค้า อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR

ค่ำ อิสระ รับประทานอาหารค่า
พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

จากนั้นนำท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา พร้อมทั้งทำพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อให้เราร่ำรวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในการด้านเงินทอง ปลดหนี้ ปิดยอดขาย ปิดดีล รับ ทรัพย์รัวๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถ้าไม่ทันช่วงนั้นก็สามารถ ยืมได้ตามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (ความเชื่อส่วนบุคคล)
จุดธูปอธิฐาน -> บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ -> บอกจ านวนเงินที่ต้องการ และ ขอไปเพื่ออะไร -> ปักธูปในกระถางใบใหญ่ -> หยิบผงธูปในกระถางใส่ในซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ที่เราเตรียมไป -> นำซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ ( ซองแดง หลายคนนำไปไว้ใน ตู้เซฟ - ลิ้นชักเก็บเงิน - หิ้งพระ แล้วแต่สะดวก) -> ถ้าเราสมหวัง เราก็เดินทาง มาไหว้ ขอบคุณท่าน อีกครั้ง ได้รับอั่งเปา (ซองแดง) แล้วทำอย่างไรต่อ

เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี บางท่านเก็บไว้ในตู้เซฟ ไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน ไว้บนหิ้งพระ หรือที่ดีๆ ที่ท่านสะดวก เมื่อสมความปรารถนา ให้หาโอกาสเดินทางมาไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม

สำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม หรือ มาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม เพียงเตรียมชุดไหว้ และกระดาษ เงินกระดาษทอง จากนั้นนำชุดไหว้นั้นไปไหว้ขอบคุณท่าน รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเหมือนการ มอบคืนเงินแก่ท่าน

  นำท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา (แบบธรรมดา) นำท่านขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐานท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือเดินเล่น ชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูง และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายาน ประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ ... อิสระให้ท่าน เดินชมบริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้ เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่าง ความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
หมายเหตุ :กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน

กลางวัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

  จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบ รนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้ง รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385 (21.00-23.15)

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6728,999 บาท12,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6728,999 บาท12,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 700,000 บาท ไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง

กรมธรรม์ฯ

7. น้ําดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน

8. ค่าน้ําหนักกระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)

 

 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 2. ค่าภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กําหนด หรือ สัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน สิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชําระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปของบริษัทฯ)

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้ชําระเงิน

แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้ว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัย ต่างๆ ทั้งนี้จะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ

* ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลง เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ หรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตั๋ว เครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตัว เครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์

**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 16 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 30 ท่าน**

*** เนื่องจากอาหารของประเทศฮ่องกงส่วนใหญ่ จะเป็นแบบเซ็ทโต๊ะ ซึ่งอาหารที่ถูกจัดไว้ให้มีความหลากหลาย สําหรับท่านที่ จําเป็นต้องการอาหารพิเศษ อาทิ อาหารมังสวิรัติ ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานหมู เพียงแค่บางท่าน ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องรบกวน ให้ท่านนั้นเตรียมอาหารเสริมสําหรับตัวท่านเองไปด้วย เว้นแต่เป็นกรุ๊ปส่วนตัวของท่านเอง หรือทุกท่านต้องการอาหารพิเศษ เหมือนกันทุกท่าน ทางบริษัทฯ จึงจะทําการรีเควสอาหารพิเศษให้ตามท่านต้องการ***


เงื่อนไขการออกเดินทาง

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กําหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 16 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั้ง

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการ คอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทําให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวัน เดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง

3. การชําระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอ และยืนยันจํานวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระเงินเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัท ฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงินค่าบริการ

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระแล้วทั้งหมด

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และคืนค่าทัวร์ส่วน ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ

6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์ทั้งหมกดหรือค่ามัดจํามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เช่น กรณีออกตัว เครื่องบินแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นต้น

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. กรณีตัดกรุ๊ปเหมาพีเรียดวันเดินทางตามหน้าร้านและชําระเงินมาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกทุกกรณี แต่ท่านสามารถเลื่อน การเดินทางได้ ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กําหนดหมายเหตุสําคัญเพิ่มเติม

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยว หรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคัญ

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามัน และภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ

5.ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง ออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง ราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจาก เหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง

7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถ ใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการ ตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี

10. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสําคัญ

12. ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้นตั๋วเครื่องบิน และที่นั่งบนเครื่อง

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ

2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด

8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง

9. น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีน้ําหนักเกินกว่ากําหนดท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง

10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร

11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้

โรงแรมที่พัก

1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได้

3. สําหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ใน การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม

การจอง และการชําระ

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะ ยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น

2. ส่วนที่เหลือชําระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวันหยุดยาว และนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1) หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข

3) เมื่อท่านชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทําการสํารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยว ท่าน และครอบครัวของท่านต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
รหัส 036-6554 ทัวร์ฮ่องกง Expecting New Year Hongkong Ngongping
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=3180

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/036-6554.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา