ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ป่าหอมหมื่นลี้

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ป่าหอมหมื่นลี้
รหัสทัวร์
016-9038
วันที่เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 66
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - เขางวงช้าง
  • ล่องเรืแพชมแม่น้ำหลีเจียง - วัดขงจื้อ
  • เมืองโบราณไท่ผิง - ถ้ำมังกร - หอเซี่ยวเหงาโหลว
  • ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินตงซีเซี่ยง ถนนฝรั่ง

แผนการเดินทาง

11.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (THAI VIETJET) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
หากต้องการเลือกที่นั่ง มีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

14.15 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ สนามบินเหลี่ยงจียง เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง ประเทศจีน โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (THAI VIETJET) เที่ยวบินที่ VZ3698 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) มณฑลกว่างซีจ้วง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และนับว่าเป็นบริเวณที่เป็นชายขอบของอารยธรรมจีนเกือบทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์จีน กว่างซีประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อยมากที่สุดของประเทศจีน โดยเฉพาะชาวจ้วง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด มีเมืองเอกหรือศูนยก์ลางคือเมืองหนานหนิง เมืองแห่งน้ีถูกกล่าวถึงอีกนัยหน่ึงว่า นครสีเขียว เนื่องจากอุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียวจากพรรณพืชเขตร้อนหลายหลายชนิด กว่างซี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เป็ นชายขอบของอารยธรรมจีนเกือบทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์จีน มีชื่อย่อว่า "กุ้ย" ที่มาจากชื่อเมือง กุ้ยหลิน กว่างซีประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นชนกลุ่มน้อยมากที่สุดของประเทศจีน โดยเฉพาะชาวจ้วง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ32ของประชากร ภาษาถิ่นต่างๆ ที่ใช้พูดนอกเหนือจากภาษาจีนกลางยังมีภาษาจีนผิง ภาษาจ้วง และภาษาจีนหมิ่น เป็นต้น
ผ่านขั้น ตอนการตรวจวีซ่าลงตราหนังสือเดินทางและรับสัมภาระเรียบร้อย

ค่ำ บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
แวะชมและถ่ายภาพบริเวณ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์เงินและ เจดียท์องคู่น้ีเป็นเจดีย์ที่สร้างข้ึนกลางน้า ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจดีย์สุริยัน และเจดีย์จันทรา รอบๆ ทะเลสาบมีวิวทิวทัศน์สวยงาม ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

ที่พัก GUILIN JINYI HOLIDAY HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

- จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอำเภอหลงเซิ่ง เที่ยวชมนาขั้นบันไดที่งดงามตระการตาที่สุดในประเทศจีน นาขั้นบันไดที่มีชื่อเรียกว่า นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รายการทัวร์รวมค่าบริการรถกอลฟ์ ข้ึนสู่จุดชมวิว) หรือแปลเป็นไทยว่า นาขั้นบันไดสันหลังมังกร เนื่องจากเป็นนาขั้นบันไดที่ตั้งอยู่ บนสันเขาที่ทอดเป็นแนวยาว มองดูคล้ายสันหลังมังกร ในอดีตชาวบ้านในพื้นที่จะนิยมไปทาแปลงนาบนเนินเขาเพราะพื้นที่ราบที่จะทำนานั้นมีอยู่น้อยมาก เมื่อทำแปลงนาบนเขามากข้ึนจึงเกิดเป็นนาขั้นบันไดตามเนินเขาและสันเขาเป็นจำ นวนมาก จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาถ่ายภาพนาขั้นบันไดบนเขาที่ดูแปลกตาและสวยงาม โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะเห็นภาพนาขั้นบันไดเป็นสีทองเหลืองอร่าม เป็นที่ประทับใจและจดจำ สำหรับผู้ที่พบเห็น ต่อมาที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกุ้ยหลิน ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการทำนามากยิ่งข้ึน เพราะนอกจากจะได้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สมควรแก่เวลานั่งรถกอลฟ์ ลงจากเขา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

- เดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองหยางซั่ว เมืองหยางซั่ว ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวข้ึนชื่อที่อยู่คู่กับ เมืองกุ้ยหลิน และเป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยว ด้วยทัศนียภาพที่งดงามของสายน้ำ หลีเจียง และระเบียงภาพร้อยลี้ถนนฝรั่งที่คับคั่ง ด้วยร้านอาหารและบาร์เบียร์ อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตะวันตก จนเป็นที่มาของถนนฝรั่ง อิสระเวลาให้ท่านได้เดินชมถนนคนเดินซีเจีย หรือ ถนนฝรั่ง เป็นถนนคนเดินที่คึกคักและเต็มไปด้วยแสงสีในยามราตรี ในอดีตเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่นิยมมาเดินเที่ยวยามราตรีจนไดร้ับการขนานนามว่าป็นถนนฝรั่ง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักหรือท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริม เป็นบัตร ชมการแสดง ชุด The Impression of Liu shan jie หรือ ที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวไทยว่าโชวว์แม่น้ำ เป็นการแสดงบนแม่น้ำหลีเจียง ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างสุดอลังการเป็นการแสดงที่น่าดูชมที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน การแสดงชุดน้ีใช้แม่น้ำ หลีเจียงเป็นเวทีการแสดงโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาริมแม่น้ำ ซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงเสมือนผู้ชมและนักแสดงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใช้ทีมงานนักแสดงหลายร้อยคน และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง
อัตราค่าบริการเสริม ชมการแสดงชุด The Impression of Liu san jie ราคา 350 หยวน หรือ 1,750 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมการแสดง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง รวมเวลาเดินทางไป - กลับ (ค่าบริการรวมค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และไกด์ติดตามบริการ)

ที่พัก XIJIEKOU HOTEL ระดับ 4 ดาวทอ้งถิ่นหรือเทียบเท่าใน เมืองหยางซั่ว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง ชมความสวยงามที่แสนมหศัจรรยข์องแม่น้ำ หลีเจียง โดยจะนำท่านลงเรือแพเพื่อชมและถ่ายภาพในจุดที่สวยที่สุดบริเวณระเบียงภาพร้อยลี้แห่งเมืองหยางซั่ว(ใชเ้วลานั่งเรือแพชมวิวราว 30 นาที) ช่วงน้ีท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสานน้ำ ภูเขาหินรูปร่างประหลาด สมกับคำล่ำลือที่สายน้ำ จากสรวงสวรรค์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิ่วโจว โดยใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับการผ่านชมทัศนียภาพของที่สวยงามตามธรรมชาติของ มณฑลกวางสี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดขงจื้อ วัดศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นที่เคารพบูชาอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหลิ่วโจว วัดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในยุคราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่าเหวินเมี่ยว หรือแปลเป็นไทยคือ วัดของขุนนางฝ่ายบุ๋น ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นวัดขงจื้อ และมีการบูรณะและขยายต่อเติมมาหลายรอบ ปัจจุบันเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพของชาวเมืองหลิ่วโจว และพื้นที่ระแวกใกลเ้คียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของเมืองหลิ่วโจวด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงจั่ว เมืองชายแดนด้านทิศตะวันตกของมณฑลกว่างซี และเป็นเมืองที่ตั้งของน้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกข้ามพรมแดนอันดับสี่ของโลก
หลังอาหารค่ำนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณไท่ผิง เมืองโบราณแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนใน ยุค ราชวงศ์หยวน มีประวัติความเป็นมากว่า 700 ปี มีการบูรณะฟื้นฟูและขยายอาณาบริเวณเมืองโบราณแทนซากปรักหักพังเดิมที่ทรุดโทรม ปัจจุบัน ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองน้ี ยามค่ำคืนมีการตกแต่งเมือง ด้วยแสงสีอันเป็นการเพิ่มเติมสเน่ย์สำหรับผู้ที่มาเยือน ภายในเมืองโบราณมีจุดถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบย้อนยุค

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก VIENNA HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม น้ำตกเต๋อเทียน (Detian Waterfall) เต๋อเทียนเป็นน้ำตกสองแผ่นดิน ต้องอยู่ระหว่างชายแดนจีนและเวียดนามท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาเขียวที่อุดมสมบูรณ์ น้ำตกแห่งน้ีจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5AAAAA น้ำตกมีความกวา้งประมาณ 200 เมตรและสูงประมาณ 30 -70 เมตรแบ่งออกเป็น 3 ชั้นไหลลดหลั่น กันลงมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอำเภอต้าซินเขตชนบท เยี่ยมชมถ้ำแข็งหลงกง ประติมากรรมถ้ำหินล้านปีถ้ำแห่งน้ีเป็นหน่ึงในถ้ำที่มีความงามและตื่นตาตื่นใจแห่งหน่ึงในประเทศจีน ชมเหินงอกหินย้อยหลากหลายจิตนาการ อุทยานแห่งน้ีควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในนระดับคงที่เพื่อรักษาสภาพภายในถ้ำ เพื่อให้เกิดการจับตัวของเกร็ดน้ำแข็งโดยขนาดภายในถ้า มีพื้นที่ราว 30,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้เดินชมม่านน้ำ แข็ง นาขั้นบันไดน้ำ แข็งหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงจากการตกกระทบกับเกล็ด น้ำ แข็ง

17.00 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ China CRH Train Second Class NNZ → GLZ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที (ตารางเวลาเดินรถอาจจะมีการเปลี่ยน)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง รับประทานบนรถไฟ

19.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟกุ้ยหลิน
ที่พัก GUILIN JINYI HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์ผลติภัณฑ์สมุนไพรจีนและบัวหิมะ ฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ยาจีนและสรรพคุณบัวหิมะ (เป่ าฟู่ หลิง) สรรพคุณรักษาอาการอักเสบของผิวหนัง แก้แผลพุพอง ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้คัน และตัวยาสมุนไพรจีนอีกหลายขนาน
จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ เขางวงช้าง ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในใจกลางเมืองกุ้ยหลิน ตรงทางแยกของแม่น้ำ หลีเจียงและแม่น้ำ ดอกท้อชื่อน้ีได้รับเลือกเนื่องจากรูปร่างของเนินเขาดูเหมือนช้างยักษ์จุ่มงวงลงไปในแม่น้ำสีเขียวของแม่น้ำ หลีเจียงและเขางวงช้างรวมกัน เป็นเนินเขาและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึงใน เมืองกุ้ยหลิน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของชาวจีน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลใหเ้กิดข้ึนไดทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยกแหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคล จากนั้นนำท่านชม ตึกเซียวเหยา เป็นตึกที่สูงเด่นตระหง่างดงาม และเป็นอาคารประวัติศาสตร์วัฒธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ มองลงไปจากตัวตึกท่านจะไดเ้ห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและแม่น้ำ ที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน โดยวิวที่สวยงามของเจดีย์ได้รับการตีพิมพ์ให้นิยามว่า เจดีย์เสี่ยวเหยาทิวทัศน์ไม่มีที่สิ้นสุด หมอกปกคลุมเมืองบนภูเขาและหมอกปกคลุมวังน้ำ จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินย่านตงซีเซี่ยง เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองกุ้ยหลิน เดินชมเลือกซื้อสินค้าและที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารมากมาย อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและรวมถึงคนท้องถิ่นด้วย

บ่าย สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปยังสนามบิน ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย

19.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3699 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
26 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 6617,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ต.ค. 66 - 04 พ.ย. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 6618,990 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

-  ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
-  ค่าน้ำหนักสัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
-  ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ20กิโลกรัม
-  ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-  ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่า
พักห้องเดี่ยว*หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
-  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ(ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
-  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น )

-  ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท / ท่าน
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนา ไปใช้กับการเดินทางคร้ังอื่นๆได้ กรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี **
-  ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
-  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและ
ปลายทาง
-  ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
-  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการค่าซกัรีด ฯลฯ
-  ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
-  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ1,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ1 :  อัตราค่าทัวร์สำหรับทารก (Infant) อายุต่ำกว่า 2 ขวบ ชำระเงิน 6,000 บาท/ท่าน ไม่เก็บทิป
หมายเหตุ2 :  ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
อัตราค่าทัวร์น้ีสำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางไทยเท่านั้นบุคคลต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย45วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมลร์ายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยนัการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ค่ามัดจำ รถบัส , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงได้แก่ค่ามัดจำ รถบัส , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำวน
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุด นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**
ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจดังที่ระบุไว้ในเอกสารอย่างถี่ถ้วน ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง

เงื่อนไขการให้บริการ


1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษทัทฯ เท่านั้นอีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้
2.  โปรแกรมทัวร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้จะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
3.  โปรแกรมทัวรร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจำวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
● กรณีที่มีผู้เดินทาง10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
● กรณีที่มีผู้เดินทาง15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
● กรณีที่มีผู้เดินทาง20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
4.  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.  บริษัทฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำ เที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่ง ของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
6.  ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ีหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. เ ดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี
10. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
11.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
13.  ทางบริษทัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัวซึ่ง ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
14. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
15.  กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศเช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ังก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆ ทั้งสิ้น
16.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น
17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
18.  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
17,990 บาท
14,990 บาท
รหัส 016-9038 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ป่าหอมหมื่นลี้
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.-ธ.ค. 66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=3000

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/016-9038.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - เขางวงช้าง ล่องเรืแพชมแม่น้ำหลีเจียง - วัดขงจื้อ เมืองโบราณไท่ผิง - ถ้ำมังกร - หอเซี่ยวเหงาโหลว ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินตงซีเซี่ยง ถนนฝรั่ง
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา