ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น

จำนวนการเข้าขม 22 ครั้ง
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
003-5698
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น
 • เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
 • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
 • ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่พิเศษ
 • เมนูพิเศษ!!  สุกี้เห็ดรสเด็ด,ปิ้งย่างเกาหลี,อาหารถูเจีย,อาหารสมุนไพร

แผนการเดินทาง

15.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที FD540

22.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซียง จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีนอีกด้วย

จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักและอิสระตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) 

นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชมวัดโบราณเชียนหมิง เป็นวัดโบราณครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ตามแบบราชวงศ์ซ่งตามขนาดของราชวงศ์ถัง มีเจ้าแม่กวนอิม หอระฆังและกลอง เป็นต้น  วัดล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียจู๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว แม่น้ำลำธารที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยสดงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์  ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่เข้าสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวง

และนำท่านล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศความสวยงามของบ้านเรือนสองฝั่งซึ่งเป็นบ้านโบราณ 3-4 ชั้น ตั้งเรียงกันตามแนวแม่น้ำ มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ ดูสวยงามแปลกตา

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเดินชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสะพานหงเฉียว หรือ สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

นำท่านเดินเล่นชมถนน SHIBAN ถนนคนเดินโบราณ ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปบ้านทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์ และให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปด้วยไฟและโคมไฟต่างๆ ภายในเมืองโบราณแห่งนี้

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) 

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟูหรงเจิ้น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำทุกท่านนั่งรถแบตเตอรี่เข้าสู่เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก ชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรงเจิ้นเป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือเราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้ สมควรแก่เวลา นำท่านล่องเรือเพื่อเดินทางออกจากเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ให้ท่านได้ชมวิวสองข้างทาง ถึงท่าเรือนำท่านเดินเท้าเพื่อไปลานจอดรถ จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5)

เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่าน

นั่งกระเช้า+รถอุทยาน ขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5  กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา  

และนำท่านชมความงามของถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์(รวมบันไดเลื่อน) เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่6)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) 

นำท่านเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  นำท่านชมแกรนด์แคนยอน ท้าความเสียวด้วยการเดินข้ามสะพานกระจก (รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ) ซึ่งมีโครงการึงมีโครงสร้างของสะพานทอดยาว 430 เมตร ขึงระหว่างยอดเขาไปยังอีกยอดเขาหนึ่ง สูงจากพื้น 300 เมตร นอกจากเห็นวิวด้านล่างแล้ว ตัวสะพานยังแกวงไกวไปตามแรงลมอีกด้วย ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และชมความงามของโตรกผา ผ่านชมน้ำตก สะพานแก้ว เป็นต้น และนำท่านขึ้นบอลลูนเทียม VR4มิติ บอลลูนจะอยู่กับที่ให้ท่านใส่แว่นตาวีอาร์ 4 มิติ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และเหมือนได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยว

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8)

พาท่านแวะร้านชาเพื่อชิมชารสเลิศ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา หรือร้านผ้าไหมจีน มีสินค้าผ้าไหมให้ท่านเลือกมากมายเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความทรงจำต้าเชียงซี เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมเซียงซีภายในพิพิธภัณฑ์มีห้องโถงนิทรรศการมากมาย โดยใช้เทคโนโลยี เช่น เสียง แสง ไฟฟ้า 3D, VR, AR, โรงละครมายากล และเทคโนโลยีอื่นๆ การย้อนไปหลายพันปี ให้คุณสัมผัสอารยธรรมประวัติศาสตร์อันลึกลับ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่9)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) 

นำท่านสู่ ร้านหยก มีผีซิ่ว สัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวย และมีแต่โชคลาภ

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณของเมืองจางเจียเจี้ยทั้งสองข้างทางจะเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก อาหารของใช้ สินค้าให้ท่านเลือกมากมาย พาท่านแวะร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่11)

นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม สินค้าราคาถูก ของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร มีซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นให้ท่านซื้อเป็นของฝาก      

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่12)

นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว

23.25 น.   เดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที FD541

01.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6615,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6617,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6617,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6719,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6719,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 6719,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6715,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 •  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 •  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia (FD)สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500  บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
 • การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 •  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
รหัส 003-5698 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=2222

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/003-5698.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา