ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตา

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตา
รหัสทัวร์
062-5599
วันที่เดินทาง
พ.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าอุสึซันชมใบไม้เปลี่ยนสี - ทะเลสาบโทยะ
  • เมืองฮาโกดาเตะ - สวนดาวห้าแฉก ป้อมโกเรียวคากุ  - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
  • ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะชมวิวยามค่ำคืน - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โอตารุ
  • คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร - ดินเนอร์บุฟเฟต์ปิ้งย่าง+ขาปูยักษ์
  • ตลาดปลาโจไก - ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA – MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว

(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง (1)

จากนั้น นำท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) ซึ่งมีความหมายว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะ ฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กระเช้าอุสุซัง (USUZAN Ropeway) นับเป็นกระเช้าที่ทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางและยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์งามๆได้พร้อมๆกัน ใช้เวลาเพียง 6 นาที จากสถานีต้นทางไปสู่ยอดเขา โดยจะเป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณที่ใกล้กับยอดภูเขาไฟอุสุ ซึ่งมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี2000 ซึ่งมาจากการรวมสถิติเกิดการปะทุ 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ที่ได้เก็บรวบรวมมาของญี่ปุ่นนั่นเอง

ภูเขาไฟอุสุ (Mount Usu) ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีอายุกว่า 20,000 ปีมาแล้ว มีความสูง 737 เมตร ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบ Toya เขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya บนเกาะฮอกไกโด

จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม ชมวิวอุทยานแบบพาโนรามา และเป็นจุดชมวิวทะเลสาบ Toya และ ภูเขา Yotei ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงที่สุด

จากนั้นนำทุกท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด บริเวณโดยรอบทะเลสาบมีจุดท่องเที่ยวมากมาย สามารถพักผ่อนได้เต็มอิ่มพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ทำให้มีลักษณะทะเลสาบเป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับเทะเลสาบชิโคะทสึ ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำในทะเลสาบจะไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง เนื่องด้วยอุณภูมิของน้ำที่มีความอุ่นอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ริมทะเลสาบโทยะ

หมายเหตุ : กรณี กระเช้าปิด หรือ เกิดขัดข้องประการใดจนไม่สามารถขึ้นกระเช้าอุสึได้ ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น พาท่านชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล แทนการขึ้นกระเช้า

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พัก Toya Sun Palace Onsen Hotel หรือระดับเทียบเท่า

ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เชื่อว่าแช่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ขึ้น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านชม สวนโกเรียวคะคุ ได้เปิดใหบริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 และนับจากนั้นที่นี่ก็เป็นสถานที่ปิกนิกที่คนท้องถิ่นฮาโกะดาเตะ แน่นอนว่าฤดูหนาวคงไม่เหมาะกับการนั่งรับประทานแซนด์วิชด้านนอก แต่อย่างน้อยที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินเล่นตลอดทั้งปี

ป้อมปราการโกเรียวคะคุ เป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1864 เพื่อป้องกันญี่ปุ่นทางตอนเหนือ คุณสามารถมองเห็นป้อมปราการเป็นรูปดาวห้าแฉกได้จากหอคอยโกะเรียวคะคุ ให้คุณอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา บางทีคำอธิษฐานนั้นอาจเป็นจริงก็เป็นได้

ป้อมปราการได้รับการออกแบบมาเป็นทรงดาวห้าแฉก เพื่อให้สามารถจัดวางปืนได้มากขึ้นและลดจุดอับที่ไม่สามารถยิงปืนใหญ่ไปได้ หอคอยที่ชั้นชมวิวระดับ 86 และ 90 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาฮาโกะดาเตะ ช่องแคบสึการุ และเทือกเขาโยโกตสึทางตอนเหนือได้อย่างชัดเจน หอคอยเปิดให้เข้าชมในตอนเย็นซึ่งคุณสามารถอยู่ดูพระอาทิตย์ตกดินและแสงไฟจากตัวเมืองได้ ส่วนที่ชั้นหนึ่งและชั้นที่สองของหอคอยจะมีร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ นอกจากนั้น ที่หอสังเกตการณ์ด้านบนยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของโกะเรียวคะคุอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมป้อมปราการหอคอย คนละประมาณ 800 เยน)

นำท่านชม โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick Warehouse) ตั้งอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีอายุยาวนาน และมีเอกลักษณ์โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่ไปเที่ยวชม Red Brick Warehouse หรือ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ เป็นโกดังเก่าแก่กว่าร้อยปีริมทะเล ในเมืองฮาโกดาเตะ ศูนย์การค้าที่ประกอบขึ้นจากการนำอาคารโกดังก่ออิฐแดงซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1909 ซึ่งภายในประกอบไปด้วย ร้านค้ากว่า 50 ร้าน และจะมีโซน  BAY Hakodate ซึ่งมีร้านอาหารและร้านค้ามากมาย Hakodate History Plaza ซึ่งใช้สำหรับการจัดนิทรรศการและห้องจัดแสดงเบียร์ Kanemori Hall ซึ่งใช้สำหรับจัดคอนเสิร์ตและงานแต่งงาน เป็นต้น ภายในให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการ ถ่ายรูปแนวอาร์ตๆ ช้อปปิ้งและของกินแสนอร่อยมากมาย นอกจากนี้ของขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบก็คือ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ซามูไร โกดังอิฐแดงแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาฮาโกดาเตะ และยังมีจุดถ่ายรูปริมน้ำที่สวยงามมากๆ และมีอีกมุมถ่ายภาพชิคๆด้านนอกอีกมากมาย

นำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมือง ที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว

หมายเหตุ : การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนู ชาบู บุฟเฟต์

ที่พัก Smile Hotel Hakodate Goryokaku หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ภายในตลาดมีร้านขายอาหารทะเล ร้านผักและอาหารแห้งรวมอยู่กว่า 250 ร้าน เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุด คือ Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเล และไข่ปลาแซลม่อน) สาเหตุที่ตลาดเช้าฮะโกดาเตะถูกเรียกว่าเป็น "ห้องครัวของชาวฮะโกดาเตะ" ก็เพราะว่าเป็นตลาดศูนย์กลางของฮอกไกโด ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

ตลาดเช้าฮะโกดาเตะเป็นตลาดที่เราสามารถตกปลาหมึกได้จากในบ่อ รับรองว่าสดแน่ๆ ถึงแม้จะใช้คำว่าตกปลาแต่ก็เพียงแค่หย่อนเบ็ดลงไปเท่านั้นเอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตก เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้นชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหลด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปู 3 ชนิด

ที่พัก Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมายทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่ร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 ร้านมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยา

จากนั้นนำท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ที่ เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน

นำท่านช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอัน ที่นี่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนย์อาหารขนาดใหญ่โต ที่จุคนได้ถึง 650 ที่นั่ง แถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นของฮอกไกโดให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านกันด้วย ร้านค้าต่างๆ มีจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เราได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่นหญิงชาย เสื้อผ้าเด็ก นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเที่ยง ตามอัธยาศัยที่ Mitsui Outlet

อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถูกใจนักช้อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบำรุง เครื่องสำอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ(ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินค้านานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้างPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสื้อ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุ้มอย่าง GU เป็นต้น

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเย็น ตามอัธยาศัยที่ ทานุกิโคจิ

ที่พัก Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ต.ค. 66 - 05 พ.ย. 6647,999 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6649,999 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6649,999 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6651,999 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6651,999 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
47,999 บาท
รหัส 062-5599 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตา
ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=2088

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/062-5599.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าอุสึซันชมใบไม้เปลี่ยนสี - ทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกดาเตะ - สวนดาวห้าแฉก ป้อมโกเรียวคากุ  - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะชมวิวยามค่ำคืน - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โอตารุ คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร - ดินเนอร์บุฟเฟต์ปิ้งย่าง+ขาปูยักษ์ ตลาดปลาโจไก - ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA – MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา