ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA

จำนวนการเข้าขม 20 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA  - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
009-5301
วันที่เดินทาง
ก.พ.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท
  • ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ หรือนั่งกระเช้า Omuro (กรณีไม่ตรงช่วงซากุระ)
  •  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก
  • สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ และของฝากจาก อิออน มอลล์ นาริตะ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)

แผนการเดินทาง

20.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ … สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เดินทางสู่ เมืองคาวาซุ (Kawazu) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.50 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว เขตKawazu ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทร Izu จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) มีชื่อเสียงเรื่องซากุระที่บานเร็วที่สุดในแถบคันโต โดยเริ่มบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เดือนมีนาคม เพื่อนำท่านสู่ร้านอาหาร

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านสัมผัสความงามแห่งแรกของ เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาสึ (Sakura Kawazu) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองโกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ำไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระหลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด่ำกับความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (โดยปี 2023 ที่ผ่านมา เทศกาลชมซากุระคาวาสึ เริ่ม 01 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แหล่งอ้างอิง http://www.kawazuzakura.net/

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่าน ขึ้นกระเช้า ภูเขาโอมูโระ (Mt.Omuroyama) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นภูเขากลางเมืองเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว สามารถขึ้นไปดูวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ถ้าไม่เคยขึ้น Ski lift มาขึ้นที่นี่ ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สูงมากนัก ทางเดินสะดวกแต่เป็นเนิน เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม เดินได้รอบปากปองภูเขาไฟสะดวกไม่เป็นอันตราย**ตามรอยอนิเมะชื่อดังอย่าง Your Name**

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติที่รังสรรคได้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)

** กรณีที่หิมะยังหนาไม่พออาจปรับเปลี่ยนไปลานสกีอื่นทดแทน หรืออาจปรับไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทดแทน (สงวนสิทธิ์ ขออนุญาตปรับโปรแกรมตามความเหมาะสมหน้างาน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า) หรือ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอน นั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) เมืองคือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ อิออน มอลล์ นาริตะ (Aeon Narita Mall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม)

09.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

15.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 67 - 39,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 67 - 01 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 6739,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6738,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6745,888 บาท9,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
38,888 บาท
รหัส 009-5301 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA
ราคาเริ่มต้น 38,888 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1795

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/009-5301.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา