ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย
รหัสทัวร์
008-5255
วันที่เดินทาง
ส.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
HAINAN AIRLINES(HU)

ไฮไลท์

  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) • ร้านไข่มุก
  • ถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน • หอฟ้าเทียนถาน
  • เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น • กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ
  • ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดลามะ • ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • ตลาดรัสเซีย • หวังฟูจิ่ง • พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) • YANSHA OUTLETS

แผนการเดินทาง

23.30 น.                  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 (Group Tour Zone) เคาน์เตอร์สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

03.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ HU7996 (บริการอาหารบนเครื่อง)

08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเป่ยจิงแคปปิตอล ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น ชมความยิ่งใหญ่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนมาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตู่อู่ (Meridian Gate) ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนู อาหารกวางตุ้ง

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน ถนนช้อปปิ้งสายวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า 600 ปี เดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามของตลาดในช่วงกลางคืน แหล่งรวบรวมร้านอาหารดังระดับภัตตาคารที่คัดมาแล้ว อาทิ ร้านเป็ดปักกิ่ง ร้านเนื้อแกะย่าง ร้านเนื้อย่าง ร้านชา ลิ้มรสอาหารที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบจีนดั้งเดิมและแบบสตรีทฟู้ด พร้อมสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคาร 2 ชั้น ทรงจีนโบราณผสมกลิ่นอายตะวันตก ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย

จากนั้น เยือนมรกดกโลกทางวัฒนธรรม หอสักการะฟ้าเทียนถาน พระตำหนักสามชั้นหลังใหญ่บนฐานหินหยกขาว โดยเป็นการก่อสร้างแบบจีนดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างน่าทึ่ง หอสักการะฟ้ายังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังโบราณถึง 4 เท่า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน หมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ย เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเหมือนเป็นเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซี เช่น เมืองริมน้ำอู้เจิ้น ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารเก่าๆ ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยมีอาคารบ้านเรือนที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น อิสระท่องเที่ยวใน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิม อาคารแต่ละหลังมีการปลูกไม้เลื้อยตามฝาผนังด้านนอก แสดงให้เห็นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตอนใต้แม่น้ำแยงซี ประกอบกับแนวกำแพงเมืองจีนที่อยู่ด้านหลังยิ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านกระเช้า) สิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต กำแพงหินที่ทอดตัวยาวพาดผ่านหลากหลายสภาพภูมิอากาศ ทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร นำท่านขึ้นกำแพงเมืองจีน ด่านซื่อหม่าไถ หรือ “กำแพงหมื่นลี้” ตั้งอยู่บนแนวภูเขาที่มีความสูงชัน หนึ่งในแนวกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ และเป็นด่านเดียวที่เปิดไฟตอนกลางคืน สามารถขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ในส่วนของกำแพงนั้นยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างเดิม ไม่ได้ซ่อมแซมตัวกำแพง ซึ่งนับเป็นกำแพงเมืองจีนด่านที่ขึ้นชื่อว่า “The Best of Great Wall” เคยได้ชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองที่จีนที่มีเส้นทางการปีนขึ้นไปที่อันตรายเป็นอย่างมาก

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านไปยัง ศูนย์สมุนไพรจีน “บัวหิมะ” มีสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง และแมลงสัตว์กัดต่อย สามารถใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้ เดืนทางสู่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง (Yonghe Temple) วัดแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และธิเบตอย่างลงตัว เป็นวัดสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของปักกิ่ง

สถานที่ขอพรสำคัญภายในวัดลามะ

  • หอระฆัง (A prayer wheel) ชาวจีนเชื่อว่าการตีระฆังคือการก่อให้เกิดความหวัง และสิ่งที่หวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องตีทั้งหมด 3 ครั้ง
  • มหาตำหนักยงเหอกง (The Hall of Harmony and Peace) ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า
  • 3 ภพ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ฐานมีรูปร่างเหมือน สัญลักษณ์ ของความบริสุทธิ์ บัว, กลีบดอกบัวถูกปกคลุมไปด้วย ลูกปัด เล็ก ๆ ของ ขี้ผึ้ง ที่ป้องกันไม่ให้ โคลน จากการเกาะ ดังนั้นแม้ว่า บัวเติบโตในน้ำสกปรก มาก ดอกไม้ ที่ยังคง สะอาด
  • ตำหนักฝ่าหลุน หรือวิหารธรรมจักร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์จงคาปา ผู้สถาปนาพุทธศาสนานิกายทิเบต ด้านหลังของรูปปั้น มีหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของที่นี่ คือ ไม้จันทร์หอมที่ถูกแกะสลักเป็นภูเขาพระอรหันต์ 500 รูป สูง 4 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร หลายคนรู้จักกันในชื่อ “ภูเขาอรหันต์แกะสลักจากไม้กฤษณา (The Five Hundred Arhat Hill)”
  • วิหารว่านฝูเก๋อ (The Pavilion of Ten Thousand Happinesses) หรือ วิหารหมื่นสุข เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดแห่งนี้ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธรูปแบบธิเบต ปางยืน ที่ถูกแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสีขาว สูง 26 เมตร เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน 8 เมตร และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 18 เมตร น้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน ทำให้รูปแกะสลักนี้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็น พระไม้แกะสลักจากไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนู เป็ดปักกิ่ง โต๊ะละ 2 ตัว

จากนั้น นำท่านผ่านชม สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์ (Water Cube) ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์แข่งขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2008 ต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนน้ำสุดทันสมัย ซึ่งปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกมหัศจรรย์ใจกลางเมือง แนวคิดของ Water Cube สวนน้ำสุดล้ำแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่ที่ก่อตัวติดกันเป็นฟองเล็กฟองน้อยจนเกิดเป็นสุดยอดนวัตกรรมขึ้นมา

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย แหล่งขายสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ ที่เป็นสวรรค์ของบรรดานักช้อปชาวต่างชาติ หรือรู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่า “ตลาดก็อปปี้” มีทั้งหมด 5 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 5 จะเป็นศูนย์อาหาร ส่วนชั้นที่ 1-4 เป็นร้านค้าต่างๆ ที่มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนรอต้อนรับนักต่อราคาทั้งหลาย การต่อราคารองราคาที่ตลาดแห่งนี้ ควรมีราคาในใจไว้ก่อน และเตรียมไหวพริบเพื่อรับมือเหล่าคนขายที่นี่ให้ดีๆ นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ตลาดถนนคนเดินทางแห่งกรุงปักกิ่งที่รวบรวมสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า และอาหารที่ขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนถึงอาหารแปลกตาที่ห ารับประทานยาก ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง โดยสถานที่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ถนนอาหารแปลก เป็นตรอกเล็กๆ ที่เปิดเฉพาะช่วงกลางคืน มีสารพัดอาหารแปลกๆ มากมาย อาทิ ตะขาบ แมงป่อง ปลาดาว ม้าน้ำ หอยเม่น  ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเป็นอาหารที่บำรุงร่างกาย นอกจากนี้ยังมีร้านขาย “ขนมปิงถังหูลู” ขนมหวานโบราณยอดนิยมของชาวจีนนั่นเอง

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น  นำท่านชม ร้านหยก เครื่องประดับนำโชคของชาวจีน เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังของจักรพรรดิจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้านเทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ตัวพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งในทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ที่มีสะพานหิน 17 โค้งอันสวยงามเลื่องชื่อ สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วย สวนพฤกษชาติที่ร่มรื่น พระที่นั่ง เก๋งจีน รวมถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พระตำหนัก ระเบียง วัด เจดีย์ ศาลาริมน้ำ ทางเดินที่มีหลังคาสไตล์จีนโบราณ สะพานหิน และเรือหินอ่อน (Marble Boat) ที่มีชื่อเสียง โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ YANSHA OUTLETS ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 600 แบรนด์ เช่น HugoBoss, Ermenegildo Zegna, MAXMARA, Dunhill, KENZO, ST.JOHN, CANALI, Swarovski, GANT, Timberland เป็นต้น นอกจากนี้ภายในยังมีร้านอาหาร, เครื่องดื่ม ให้ท่านได้เลือกชิมอีกด้วย

ได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเป่ยจิงแคปปิตอล

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ HU7995 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

01.25+1 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 6622,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6624,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6624,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6622,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6622,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6622,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6623,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
รหัส 008-5255 ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
เดินทางช่วง ส.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย HAINAN AIRLINES(HU)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1746

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/008-5255.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) • ร้านไข่มุก ถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน • หอฟ้าเทียนถาน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น • กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน “บัวหิมะ” • วัดลามะ • ผ่านชมสนามกีฬารังนก ตลาดรัสเซีย • หวังฟูจิ่ง • พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) • YANSHA OUTLETS
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา