ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี

จำนวนการเข้าขม 18 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
012-5237
วันที่เดินทาง
ก.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส-ทะเลสาบลูกกาโน่-โคโม่
 • มิลาน-ล่องเรือเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม

แผนการเดินทาง

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ***

12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว…ถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีตจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศทางตอนใต้ของประเทศ เมืองลูกาโน่ ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามบริเวณด้านหน้าเมืองซึ่งมีทะเลสาบและเทือกเขาตั้งตระหง่านอยู่ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก movenpic Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองเศรษฐกิจของประเทศอิตาลี นำท่านถ่ายรูปกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารดูโอโม่ และท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปได้ที่บริเวณแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น หลุยส์ กุชชี่ ปาดา หลายหลายแบรนด์เนมมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่าที่มีชื่อเสียงมานานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ที่เรียกว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก mercure mestre Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือสู่ เกาะเวนิส จากนั้น เป็นการเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า จัตุรัสซานมาโค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์วิคเตอร์เอมมานูเอล(บิดาแห่งอิตาลี), สะพานถอยหายใจ, มหาวิหารเซ็นต์มาร์ค, จัตุรัสซานมาโค และช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม หรือ จะนั่งจิบกาแฟพร้อมฟังดนตรีแจ๊สตามอัธยาศัย  (ท่านใดต้องการนั่งเรือกอนโดล่า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ค่าเรือท่านละ 20 ยูโร นั่งได้ 6 ท่าน)

....นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ทางด้านทิศตะวัน ซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL GALILEEI หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเดินทางสู่ บริเวณจตุรัสคัมโป เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ซึ่งเป็นหอระฆังสูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในจตุรัสคัมโป และท่านยังได้ถ่ายรูปกับ วิหารแห่งเมืองปิซ่า และ โบสถ์สำหรับทำพิธีศีลจุมของศาสนาคริสต์ ซึ่งสร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับหอเอน และใช้หินอ่อนชนิดเดียวกันทั้งหมด

ได้เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางตลอดการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOLIDAY INN hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน เพื่อชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์กลางของคริสตจักรดิ์ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปความสิ่งมหัศจรรย์ของคนโรมันได้สร้างไว้นั่นคือ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สถานที่ใช้ประลองยุทธอันยิ่งใหญ่ในยุครุ่งเรือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุเทรวี่ (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ซึ่งเป็นแลนมาร์คที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทุกคนมาที่นี่จะต้องได้มีการโยนเหรียญทิ้งไว้ที่นี่ถึงสามเหรียญด้วยกัน และ ต่อจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณย่านบันไดสเปน ของกรุงโรม ณ บริเวณ ถนนเวียคอนดอทติ .

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096/EK372

***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ***

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
03 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6694,900 บาท15,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6694,900 บาท15,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6694,900 บาท15,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 6794,900 บาท15,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรม
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง                            

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
94,900 บาท
รหัส 012-5237 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1734

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/012-5237.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา