ทัวร์เวียดนาม HANOI– SAPA– FANSIPAN

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม HANOI– SAPA– FANSIPAN
รหัสทัวร์
089-5221
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • ลาวไก – ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา
 • เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา –
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน – สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
 • ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก

แผนการเดินทาง

05.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ TG2560 ( มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลาวไก ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร ระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของประเทศเวียดนาม ผ่านชม ตลาดชายแดน Coc Leu และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าด่านชายแดนเวียดนาม-จีน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ซาปา” ซาปาตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี เป็นดินแดนแห่งขุนเขา มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนาม และยังมีการทำนาขั้นบันไดมากมายท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างสวยงาม ( ช่วงมิถุนายน จะมองเห็นวิวนาขั้นบันไดเป็นสีเขียวชอุ่มงดงามสบายตา จนเริ่มเป็นเสีเหลืองทองในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกันยายน ) ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศสมัยที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาปกครองในปีพ.ศ.2465

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอันลือชื่อ เฝอเวียดนาม ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดนทางสู่ โบสถ์หินซาปา (Sapa Stone Church) เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองซาปา เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซาปา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1932 ในรูปทรงและสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส เนื่องจากครั้งที่เป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรั่งเศสมาอาศัยอยู่เมืองซาปาจำนวนมาก จึงเป็นโบสถ์สำคัญของเมืองนี้ที่ใช้ใน การร่วมพิธีมิสซา ถึงแม้ว่าในตอนนี้ชาวฝรั่งเศสจะย้ายกลับไปแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีและชาวซาปาที่เป็นคาทอลิคก็ยังคงใช้งานอยู่จนปัจจุบัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

เมนูพิเศษ!! ปลาแซลมอน ซาซิมิ + ปลาสเตอร์เจียนหม้อไฟ + ไวน์แดง ดาลัด หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซาปา (ใจกลางเมืองซาปา) ชมสินค้าท้องถิ่น ร้านอาหาร รวมถึงของใช้ต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชมมากมาย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

นำท่านสู่  โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา คล้ายกับ ประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆ กับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบนต้นไม้ที่ สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อมอง ออกไปจะเห็น เป็นวิวภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ได้ลิ้มลอง ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

นําท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต ( Cat Cat Village )เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพ มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้าน ที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในแบบ ดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสี ดําหรือนํ้าเงินเข้ม การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันไดและวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา ระบบรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน โดยมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 10 เมตร ต่อวินาที สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 2 พันคนต่อชั่วโมง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซีปันโดยใช้เวลาไปที่สถานีกระเช้าแค่เพียง 6 นาที รถรางไฟฟ้าวิ่งผ่านอุโมงค์ และสะพานสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึง สถานีกระเช้าแล้ว

นำท่าน นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปันยอดเขาสูงสุดแห่ง เวียดนาม ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮวงเหลียนเซิน ( Hoang Lien Son ) และในภูมิภาค อินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”  บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ยอดเขาฟานซีปัน มีทิวทัศน์ด้านบนสวยงามและมีอากาศเย็นสบาย สามารถ มองเห็นวิวนาขั้นบันได ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสวยงามยิ่งราวกับสวรรค์บนดิน

( ราคานี้รวมค่ารถราง จากสถานีซาปาถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้าแล้ว )

**ราคานี้ไม่รวมค่ารถรางจากสถานีกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

แวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจาก ร้าน Otop เพื่อเป็นของฝากกับทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทะเลสาบ โฮฮว่านเกี๋ยม ประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นจัตุรัสที่อยู่กลางเมือง ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโฮจิมินห์สถาปัตยกรรมของสุสานแห่งนี้ออกแบบเป็นอาคารสุสานด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และไม้มีค่าจากทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1973 หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเสียชีวิต 4 ปี ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านนอกสุสานโฮจิมินห์ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบฮวาเกี๋ยม (Hoan Kiem) เป็นทะเลสาบน้ำจืด และมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเก่า นอกจากนั้นยังมีตำนานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้เป็นตำนานการสร้างชาติเวียดนามว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิ เล เหล่(Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้ขับไล่ชาวจีนแห่งราชวงศ์หมิงที่เข้ามารุกราน ในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบอยู่นั้น ก็มีตะพาบยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่เจ้ามังกร ดาบนั้นก็ได้พุ่งออกมาจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะพาบก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้ำ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบ กลางทะเลสาบมีสะพานสีแดงสดที่ชื่อว่า สะพานเทฮุก เชื่อมไปยังวัดหง็อกเซินที่อยู่กลางน้ำนอกจากนี้กลางทะเลสาบค่อนมาทางทิศใต้มี ทาพรัว(Thap Rua) หรือ หอคอยเต่า มีลักษณะคล้ายเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยม สร้างในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าหากใครได้เห็นเต่าในทะเลสาบคืนดาบจะมีโชค แต่ที่จริงแล้วเต่าในตำนานของทะเลสาบที่กล่าวถึงกันนั้นคือ ตะพาบน้ำ เป็นตะพาบใหญ่ชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์....

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย หรือ 36 เฝอเฟือง บ้างก็เรียกกันว่า “ ย่านเมืองเก่า ” (Old Quarter) ที่มาของชื่อ ถนน 36 สาย นั้นมาจาก 36  อาชีพอันเก่าแก่ที่มาค้าขายกันในย่านนี้แม้ว่าจะมากไปด้วยความเก่าแก่ แต่ถนนสายนี้กลับคึกคักไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้านานาชนิด โดยถนนแต่ละสายก็จะขายของที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นขายรองเท้าถนนสายนั้นก็จะขายรองเท้าตลอดสาย ขายของที่ระลึกก็ขายของที่ระลึกตลอดสาย เป็นต้นแต่ปัจจุบันถนนแต่ละสายจะขายสินค้าคละกันไปมีทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ Khai Quoc และได้มาเปลี่ยนเป็น Tran Quoc ในศตวรรษที่14 โดยจักรพรรดิ  Le Huy Tong  การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตรมีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

นำท่านเดินทางสู่ นิงบิงห์ (Ninh Binh) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขาเนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ นำท่าน ล่องเรือกระจาด ชมถ้ำ ตามก๊ก (TAM COC) หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลม และกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐาน ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ HOANG LONG ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตรเพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำสองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (HA NOI) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ให้ท่านอิสระพักผ่อนชม วิวบนรถ ระหว่างทางแวะชม ร้าน Otop  ให้ทุกท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

เย็น  บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI (11) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

20.45 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (TG)  เที่ยวบินที่ TG2565 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 6617,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6619,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 6618,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6618,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6618,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6618,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6619,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6619,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6619,919 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ… (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง)

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นให้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ
 • เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
17,919 บาท
รหัส 089-5221 ทัวร์เวียดนาม HANOI– SAPA– FANSIPAN
ราคาเริ่มต้น 17,919 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1714

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/089-5221.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ลาวไก – ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน – สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา