ทัวร์ยุโรป สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส

จำนวนการเข้าขม 18 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
007-3822
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Singapore Airlines (SQ)

ไฮไลท์

  • แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม
  • เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์
  • ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล
  • สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็งยอดเขาจุงเฟรา
  • ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองดีจอง – เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ทรอกาเดโร
  • ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ถนนช็องเซลิเซ่
  • เมืองปารีส – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

แผนการเดินทาง

15.30         นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่                     ท่าน

18.30         ออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ711 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.55         เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และรอต่อเครื่อง

23.30         นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ378

                 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.10         เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า “Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม

นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)**

 เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทำให้โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกัน

                ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake)

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ที่พัก   HOTEL CRUISE COMO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชอมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่ เมืองอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบเบรียนซ์ Lake Brienz เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในฉากซีรีย์เกาหลีใต้เรื่อง Crash Landing on You นำท่านสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) ความหมายตรงตัวที่แปลว่า  “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ”เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงามถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วยเทือกเขาเขียวชะอุ่ม

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก    Hotel Central Continental, INTERLAKEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น ** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟราไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ

นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express เพื่อมายัน สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) ** การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง  (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งสำคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยในช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด และเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก     Ibis Dijon Centre Clemenceau, DIJON ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า               

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในปฝรั่งเศส

         นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูกรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Concorde  เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la Concorde และยังคงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมา

         นำท่านเดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย  (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล

          นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

          นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000  ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์

นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

ที่พัก        Hotel Campanile Roissy-En-France, Paris ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

 นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

ที่พัก        Hotel Campanile Roissy-En-France, Paris ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

09.30         นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ335 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

06.00         เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

09.30         นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.00         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
29 พ.ย. 66 - 06 ธ.ค. 6679,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6679,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6677,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ย. 66 - 06 ธ.ค. 6679,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6679,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6677,990 บาท10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
75,990 บาท
รหัส 007-3822 ทัวร์ยุโรป สวิต อิตาลี ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 75,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Singapore Airlines (SQ)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=153

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/007-3822.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา