ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โออิตะ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โออิตะ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday
รหัสทัวร์
008-5032
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • เมืองฟุกุโอกะ • วัดโทโชจิ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ • สวนริมทะเลยูมิโนะนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม  

แผนการเดินทาง

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

00.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ 810 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านชมวัดโทโชจิ  หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “นานกาคุซัน” ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะที่เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนของภูมิภาคคิวชู  วัดนี้นั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันโดยพระชื่อดังสุดๆของยุคนั้นนามว่า “โคโบไดชิ” สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆอีกประการก็ตรงที่มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อฟูกุโอกะ ไดบุสสึหรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอิน ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐสไตล์คลาสสิก ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับไปด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด และยังมีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านของเล่น ตู้กาชาปอง ของสะสมให้ได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน

เมื่อเดินเที่ยวชมไปเรื่อยๆ จนท้ายสุดหมู่บ้านจะได้พบกับ ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่มีความผสมผสานอย่างลงตัวเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วๆไป

นำท่านชมบ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก เรเดียม เป็นต้น ในเมืองเบปปุมีทั้งหมด 8 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และตั้งชื่อตามลักษณะภายนอกที่พบเห็น  โดยปกติแล้วนั้นแหล่งน้ำพุร้อนที่เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติจะต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด  ซึ่งที่เมืองเบปปุนี้มีแร่ธาตุถึง 10 ชนิดด้วยกัน ซึ่งบ่อแห่งนี้เป็นไฮไลท์ของเมืองเบปปุ    นำท่านชม บ่อทะเล หรือ ยูมิ จิโกกุ จุดเด่นของบ่อนี้คือบ่อน้ำสีฟ้าสดใส เหมือนท้องทะเล เมื่อเดินเข้ามาจะเห็นควันไอน้ำ พุ่งออกมาจากบ่อจำนวนมาก ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากๆ  บริเวณด้านข้างบ่อจะมีศาลเจ้าเล็กๆ ไว้ให้สักการะ ซึ่งจะต้องเดินผ่านเสาไม้โทริอิสีแดงสดขึ้นไป การที่มีเสาโทริอิสีแดงสดด้านข้างบ่อนี้ทำให้สีตัดกับบ่อน้ำพุร้อนสีฟ้า เกิดเป็นภาพที่สวยงามและความประทับใจกับผู้มาเยือน

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางตลอดทั้งวัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟุ ชมศาลเจ้าดาไซฟุ  ศาลเจ้าอายุกว่า 1000 ปี เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อันเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในช่วงสอบจะมีนักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลาม และด้านหน้าศาลเจ้าจะมีรูปหล่อวัว ที่เชื่อกันว่า ถ้าใครมาลูบหัววัวจะเกิดปัญญาที่ดี อีกทั้งพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ร้านค้า ร้านอาหารที่น่าสนใจมากมาย

เมื่อเดินเข้าสู่ ซันโด  ถนนสู่ศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านขนม หรือแม้กระทั้งคาเฟ่สตาร์บัคที่มีการตกแต่งร้านอย่างทันสมัยจนเป็นจุดสนใจที่ต้องหันมองระหว่างทางผ่านเช่นกัน

และเมื่อเดินจนสุดทางพ้นจากถนนซันโดเข้ามาในเขตศาลเจ้าจะพบกับรูปปั้นวัวสัมฤทธิ์ ในท่านั่งหมอบ รูปปั้นวัวนี้มีที่มาที่ไปจากการที่มิจิซาเนะสิ้นชีวิต เหล่าลูกศิษย์ได้นำร่างของเค้าขึ้นเกวียนแล้วให้วัวลากเพื่อไปยังจุดทำพิธีศพ ซึ่งวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเดียวที่พามิจิซาเนะเดินทางมายังคิวชูนั่นเอง ระหว่างทางอยู่ๆวัวก็หยุดเดินแล้วไม่ยอมขยับไปไหน ลูกศิษย์จึงนำร่างของมิจิซาเนะฝังไว้ตรงจุดนั้น หลังจากนั้นผู้ศรัทธาจึ่งก็สร้างศาลเจ้าขึ้นมาจากจุดนี้กลายมาเป็นศาลเจ้าดาไซฟุปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าถ้าลูบหัวของรูปปั้นวัว จะทำให้ฉลาดขึ้น ได้รับพรด้านความรู้

นำท่านสู่สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองฟุกุโอกะ เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ขนาดใหญ่  โอบล้อมด้วยทะเลและมีความยาวรอบด้านทั้งหมด  6  กิโลเมตร  ภายในบริเวณสวนมีดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาลไว้รองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ดอกไม้ในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ  ไม่สามารถคาดการณ์อากาศในแต่ละปีได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง น้ำหอม อาหารเสริม วิตามินต่างๆ  ที่มีแหล่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของฝากที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านต้องแวะเวียนมาช้อปปิ้งเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

นำท่านสู่ศูนย์การค้า ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค  ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาด 5 ชั้น มีร้านค้าโดยประมาณ 222 ร้าน ให้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถชมกั้นดั้มขนาดเท่าตัวจริงโชว์ มีชื่อรุ่นว่า “RX-93ffν Gundam” มีความสูงถึง 25 เมตร น้ำหนักประมาณ 80 ตัน ภายในยังรวบรวมความบันเทิงไว้มากมาย เอาใจสาวกกันดั้ม จัดเป็นโซนGundum Park มีโซนย่อย 3 โซน คือ Gundam Side-F ที่คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้มเพิ่มเติมและสามารถเลือกซื้อโมเดลต่างๆได้อีกด้วย โซนVS Park With G ให้คุณได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกำลังกายไปในตัว และโซนNamco Arcade มีเกมส์ยอดฮิตให้ท่านได้เล่น เช่น เกมส์คีบของ ให้ท่านเพลินเพลินร่วมสนุกตามอัธยาศัย

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้น FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย ฟุกุโอกะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ท่านได้เยี่ยมชม

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*  มาตรฐานญี่ปุ่น

เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 6628,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 6631,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 6629,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 6630,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 6630,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6630,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 6632,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Vietjet Air (VZ)
 2. เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 4. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 6. น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 8. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 9. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 10. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางและคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 8. ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
 9. ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
 10. ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

การจองทัวร์ :

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า พร้อมชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน)

กรณีทำการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
รหัส 008-5032 ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โออิตะ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1501

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/008-5032.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เมืองฟุกุโอกะ • วัดโทโชจิ •  หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ   ศาลเจ้าดาไซฟุ • สวนริมทะเลยูมิโนะนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม  
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา