ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซาน

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซาน
รหัสทัวร์
081-4873
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Cathay Pacific (CX)

ไฮไลท์

 • เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน
 • CITYGATE OUTLET - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ร้านหยก
 • วัดซีซ้าน – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานกังหันจิวเวลรี่  
 • วัดแชกงหมิว – ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – Symphony of Lights

แผนการเดินทาง

05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน

08.10 น. เหินฟ้าสู่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 บริการอาหารเช้า บนเครื่องบิน [มื้อที่ 1]

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นำท่าน เข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 2]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา แบบธรรมดา นำท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง

จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำเต้าฮวยหยินหยาง เต้าฮวยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับ เต้าหู้ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียวว่า “ต้องลอง”

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]

พักที่ CASA HOTEL , RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]

นำท่านสู่ วัดซีซ้าน วัดที่เปรียบเสมือนดินแดนสวรรค์บนเกาะฮ่องกง เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความสูงถึง 76 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับอาคาร 25 ชั้น สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทาด้วยสีขาวหันหน้าสู่ทะเล เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์ขลัง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของธรรมะ เป็นสถานที่เผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของฮ่องกงเลยทีเดียว

นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาท่านเทพหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ และสติปัญญา กับ องค์หวังต้าเซียน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสละโสด ที่ เทพจันทรา

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]

บ่าย นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ปางให้กู้เงิน มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง นำท่านทำพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา

ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่ สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก พระสังกัจจายน์ ได้

จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชึ่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรักจาก เทพเจ้าแห่งความรัก ก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]

20.00 น. นำท่านชม A Symphony of Lights แสดงมัลติมีเดีย แสงไฟเลเซอร์ ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของฮ่องกง โดยได้ทำการจัดแสดง เพื่อความเพลิดเพลิน ของนักท่องเที่ยวหลายล้านคน

พักที่ CASA HOTEL , RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

เช้า บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 7]

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ การช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็อก

18.35 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX703

บริการอาหารค่ำ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอาหารร้อน [มื้อที่ 8]

20.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

พีเรียด 12-14 สิงหาคม 2566

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

12.00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็อก

15.55 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX701

บริการอาหารค่ำ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอาหารร้อน [มื้อที่ 8]

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 6626,888 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 ส.ค. 66 - 03 ส.ค. 6623,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 6623,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 6623,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 6624,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 6623,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
08 ก.ย. 66 - 10 ส.ค. 6622,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
15 ก.ย. 66 - 17 ส.ค. 6622,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6624,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6623,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 6624,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgradeที่นั่งเป็นBusiness Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไปค่าภาษี
 8. สนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 4. *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 5. *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,888 บาท
รหัส 081-4873 ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซาน
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ต.ค.66
เดินทางโดย Cathay Pacific (CX)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1237

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/081-4873.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน CITYGATE OUTLET - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ร้านหยก วัดซีซ้าน – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานกังหันจิวเวลรี่   วัดแชกงหมิว – ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – Symphony of Lights
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา